JEKKE

Celami fundacji jest ochrona i propagowanie:

- źródeł, z których czerpie żydowska teologia,

- najważniejszych wartości w żydowskim życiu,

- miejsca judaizmu i jego tradycji w świeckim i stechnologizowanym świecie, 

- sensu decydujących i wstrząsających dla żydowskiej egzystencji i myśli wydarzeń współczesnej historii,

- żydowskich wspólnot religijnych,

- działań na rzecz dokumentowania osiągnięć intelektualnych i gospodarczych oraz stanu posiadania Żydów,

- działań na rzecz tych, którzy szukają siebie w wydarzeniach żydowskiej historii.

Nadto:

- inicjowania i realizowanie projektów badawczych, kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, wydawniczych i społecznych w związku z realizacją celów statutowych,

- działalność wydawnicza,

- reprezentacja osób pokrzywdzonych przez działania antysemickie.

Our goals are protection and promotion:

-roots of jewish theology,

-most important values in jewish life,

-place of judaism and its tradition in secular and technological world,

-sense of crucial and horrifying events of modern history,

-jewish communions,

-action on behalf document intelectual and economic achievements and jewish condition of possesion, 

-action behalf on those, who are looking for yourself in jewish historical events,

Also:

-initation and realization of research, cultured, artistic, education, publishing and social projects,

-representation of injured persons by anti-semitic actions.

 

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl