JEKKE

Fundacja JEKKE administruje funduszami powierzonymi jej przez firmy i osoby prywatne. Fundusze te przeznaczane są na wspieranie działań leżących w polu zainteresowania darczyńcy i zgodnych ze statutem Fundacji.

Fundusze powierzone mogą mieć charakter funduszy wieczystych lub okresowych. W przypadku funduszu wieczystego przekazane środki stanowią nienaruszalny kapitał, który jest inwestowany, a na działania wskazane przez darczyńcę przeznaczane są dochody z inwestycji.Fundusze okresowe zasilane są środkami przekazywanymi przez fundatora/ów w uzgodnionych z Fundacją terminach, darowiznami rodziny i przyjaciół funduszu i innymi dobrowolnymi wpłatami.

W ramach funduszu powierzonego darczyńca może wspierać wybrany program Fundacji, projekty skierowane do konkretnej społeczności lokalnej (w przypadku firmy np. na terenie jej działania, w przypadku darczyńcy prywatnego – w rejonie Polski, z którym czuje się związany) lub do wybranej grupy odbiorców. Może też wskazać konkretne cele.

JEKKE Foundation administers the funds entrusted to it by companies and individuals. These funds are used to support activities that are area of interest to the donor and consistent with the statutes of the Foundation.

Entrusted funds can be either perpetual or periodic. In case of endowment fund, entrusted measures make inviolable capital that is invested, and the actions indicated by the donor are channeled from investment. Periodic funds are funds transferred by the founder / s within dates agreed with the Foundation, donations from family and friends of the Fund and other voluntary payments.

As part of entrusted fund, a donor can support selected program of the Foundation, projects are targeted to a particular community (in case of a company, eg. in area of its activity, in case of private donors - in the region of Poland, which he feels bounded to) or to  selected group of recipients. It can also indicate specific targets.

 
© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl